Day: 07/25/2020

Bliss in the morn

rocky slope at dawn cascades pour forth purity unveiling prisms Frank Tassone’s #Haikai Challenge #149 (7/25/20): Waterfall (taki) #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga Write the haikai poem of your choice (haiku, Senryu, haibun, Tanka, Haiga, renga, etc) that alludes… Read More ›